کمیته فنی و شورا

 

 تعاريف و اصطلاحات

1- مصرف­كننده:هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كالا يا خدمتي را خريداري مي­كند.

 2- عرضه­كنندگان كالا و خدمات: به كليه توليدكنندگان، واردكنندگان، توزيع­كنندگان، فروشندگان كالا و  ارائه­كنندگان خدمات اعم از فني و حرفه­اي و همچنين كليه دستگاه­ها، مؤسسات و شركت­هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و به طور مستقيم يا غير­مستقيم به صورت كلي يا جزئي كالا يا خدمت به مصرف   ­كننده ارائه مي‌نمايند اطلاق مي­شود.

 3- حقوق مصرف­كننده:حقوقي است كه كليه عرضه­كنندگان كالا و خدمات، منفرداً يا مشترکاً از حيث صحت، كميت، كيفيت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوط يا عرف بايد در معاملات رعايت کنند و كليه خسارات مادي و معنوي ناشي از عيوب يا عدم انطباق كالا يا خدمات را برطبق قوانين و ضوابط جاري جبران نمايند.

 4- سازمان حمايت مصرف­كنندگان و توليدكنندگان به اختصار« سازمان حمايت»ناميده مي­شود.

 5- انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف­كنندگان به اختصار« انجمن ملي» ناميده مي­شود.

 6- گواهينامه رعايت حقوق مصرف­كنندگان به اختصار« گواهينامه»ناميده مي­شود.

 7- تنديس رعايت حقوق مصرف­كنندگان به اختصار« تنديس»ناميده مي­شود.

 8- شوراي سیاستگذاری اعطاي گواهينامه و تنديس رعایت حقوق مصرف‌کننده به اختصار« شورا »ناميده   مي­شود.

 9- عنوان رئيس هيأت مديره و مدير عامل سازمان حمايت مصرف­كنندگان و توليدكنندگان به اختصار              « مديرعامل سازمان حمايت»درج شده است.

 10- كميته فني بررسي شرايط اعطاي گواهينامه و تنديس رعایت حقوق مصرف­كنندگان به اختصار« كميته فني »ناميده مي­شود.

 11- دبيرخانه شورای سیاستگذاری اعطاي گواهينامه و تنديس رعایت حقوق مصرف­كنندگان به اختصار                    « دبيرخانه  شورا»  ناميده مي­شود.

 12- دبيرخانه اجرایی اعطاي گواهينامه و تنديس‌های ملیرعایت حقوق مصرف­كنندگان به اختصار« دبيرخانه اجرایی»  ناميده مي­شود.

 13- کمیته پشتیبانی و مالی مراسم نهم اسفند ماه، "روز ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان"  به اختصار«کمیته پشتیبانی»  نامیده می‌شود.

 
 

 شورا مرکب از اعضای زیر می­باشد:

 

1-   مدیر عامل سازمان حمايت(رئیس شورا).

 

2-  رئيس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان.

 

3- دبیر شورا (مدیر کل دفتر نظارت بر تشکلها و هماهنگی امور استان‌ها).

 

4-  اعضای هیأت تعیین و تثبیت قیمت­ها(حد اکثر 3 نفر با داشتن حق رأی).

 

5-   معاون ذي‌ربط در سازمان حمايت  (بدون حق رأی).

 

6- نماینده سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

 

7- نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان دامپزشکی و سایر سازمان­های تخصصی مشابه (حسب مورد).

 

8-  نماینده شرکت متقاضی(بدون حق رأی).

 

9- دبیر انجمن تولیدی/ توزیعی مرتبط (بدون حق رأی).

 

10- مدیر حراست سازمان حمايت (بدون حق رأی).

 

وظایف شورا

 

1- بررسی و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل­های مربوط و شاخص­های پیشنهادی کمیته فنی و دبیرخانه اجرایی جهت ارایه به سازمان حمايت  برای تصویب نهایی.

 

تبصره: کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و فرم‌های مربوط درخصوص اعطای گواهینامه رعایت حقوق‌مصرف‌کننده  به واحدهای استانی و شهرستانی، با تصویب و ابلاغ سازمان حمایت خواهد بود.

 

2- اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای گواهینامه و تندیس به واحدهای تولیدی و خدماتی کشور و تعیین واحدهای واجد شرایط.

 

3- نظارت مستمر بر فرآیند کلیه مراحل اجرایی اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در سطوح ملی، استانی و شهرستانی و اخذ گزارش از دبیرخانه‌های اجرایی مربوط.

 

اعضای هیأت تعیین و تثبیت قیمت­ها:

 

-         وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

-         وزارت جهاد کشاوری

 

-         وزارت امور اقتصادی و دارائی

 

-         وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

-         بانک مرکزی

 

-         اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

 

-         معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 

کمیته فنی مرکب از اعضاء زیر است:  

 

1-      معاون ذي‌ربط  در سازمان حمايت  (رئیس کمیته).

 

2-     رئیس انجمن ملی.

 

3-     مدیر کل ذي‌ربط (بدون حق رأی).

 

4-     سه نفر از اعضاء هیأت تعیین و تثبیت قیمت­ها به انتخاب سازمان حمايت.

 

5-     نماینده سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

 

6-      نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان دامپزشکی و سایر سازمان­های تخصصی مشابه (حسب مورد).

 

7-     رئيس اداره دبیرخانه سیاستگذاری و اجرایی ذي‌ربط/ نماینده دبیر شورا ( دبیر کمیته  و بدون حق رأی).

 

8-    نماینده شرکت متقاضی(بدون حق رأی).

 

9-     کارشناس مربوط در سازمان حمايت (بدون حق رأی).

 

10-    مدیر حراست سازمان حمايت (بدون حق رأی).

 

وظایف کمیته فنی   

 

کمیته فنی ضمن بحث و تبادل نظر درخصوص پرونده­ها و اطلاعات دریافت شده(بازدید و ...) درخصوص واحدهای واجد شرایط طبق ضوابط، اتخاذ تصمیم نموده و نتیجه را جهت تصویب نهایی در شورا به دبیرخانه ارسال می­نماید.

 

تبصره 1:درصورت رد تقاضای متقاضی درکمیته فنی، مراتب طی نامه­ای با ذکر علت از طریق معاونت ذي‌ربط  به متقاضی اعلام(حد اکثر دو روز) تا در صورت رفع نواقص، مستندات لازم جهت رسیدگی بعدی ارایه شود(حداکثر   7روز) و یا در صورت اعتراض نسبت به رأی کمیته، حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مراتب اعتراض خود را کتبا به همراه مستندات به دبیرخانه اعطای گواهینامه و تندیس اعلام نماید تا مراتب در کمیته فنی مجددا بررسی شود.

 

تبصره 2:تصمیمکمیته فنی در مرحله دوم رسیدگی به درخواست مجدد متقاضی در هر صورت به شورا ارایه و تصمیم نهایی اتخاذ می­‌شود.

 

اعضای هیأت تعیین و تثبیت قیمت­ها:

 

-         وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

-         وزارت جهاد کشاوری

 

-         وزارت امور اقتصادی و دارائی

 

-         وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

-         بانک مرکزی

 

-         اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

 

-         معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 

دبیرخانه شورا:   

 

دبیرخانه شورا در سازمان حمایت مستقر بوده و عهده­دار وظایف زیر می­باشد:

 

1- انجام کلیه امور دبیرخانه­ای شورا، از جمله؛ ایجاد هماهنگی­های لازم جهت برگزاری جلسات شورا.

 

2- دریافت نظرات کمیته فنی و طرح آن در جلسه شورا.

 

3- پیگیری مستمر به منظور برگزاری مراسم اعطای گواهینامه و تندیس.

 

4- تهیه و پیشنهاد اصلاحات مورد نظر در آیین­نامه و دستورالعمل­های اجرایی و ارائه آن به سازمان حمایت جهت تصویب.

 

5-  تهیه و ارسال فرم­ها و جداول مربوط به اخذ اطلاعات و نگهداری سوابق و انعکاس آن به سازمان حمایت جهت انجام مراحل تصویب و ابلاغ به واحدهای ذي‌ربط.

 

6-  ارایه دستورالعمل‌ها و سیاست‌های کلان جهت برگزاری مراسم ملی و استانی.

 

 

 

دبیرخانه اجرایی:

 

دبیرخانه اجرایی در سازمان حمایت(دفتر نظارت بر تشکلها و هماهنگی امور استان‌ها ) مستقر بوده و کلیه فرآیند اجرایی، از مرحله فراخوان تا برگزاری مراسم اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را به شرح زير عهده‌دار خواهد بود:

 

-         انجام كليه امور دبيرخانه‌اي و ايجاد هماهنگي‌‌هاي لازم جهت برگزاري جلسات کميته فني.

 

-          اعلام فراخوان اعطاي گواهينامه و تنديس.

 

-          دريافت و ثبت درخواست شرکتهاي متقاضي.

 

-          دریافت اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای بررسی.

 

-         انجام هماهنگی­های لازم به منظور برگزاری مراسم اعطای گواهینامه و تنديس به شرکتهاي منتخب.

 

 کمیته پشتیبانی:

 

به منظور انجام فرآیند اجرايي و امور مالی مربوط و برگزاری هر چه باشکوه‌تر روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، کمیته‌ای با عنوان" کمیته پشتیبانی" با ترکیب اعضاء و شرح وظایف زیر در دبيرخانه اجرايي تشکیل می‌شود و مسئولیت امور مالی و پشتیبانی مربوط به این کمیته می‌باشد. ضمناً این کمیته مؤظف است بر اساس سیاستهای سازمان حمایت انجام وظیفه نموده و گزارش کار خود را نیز به صورت نوبه‌ای و موردی حسب نیاز به دفتر نظارت بر تشکلها و هماهنگی امور استان‌ها، سازمان حمایت ارایه نماید.

 

 

 

كميته پشتيباني مركب از اعضاي زير مي‌باشند:

 

ترکیب اعضای کمیته پشتیبانیمراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان:

 

- مدیر کل محترم دفتر نظارت بر تشکلها و هماهنگی امور استان‌های سازمان حمایت/ نماینده وی با معرفی کتبی(به عنوان عضو و رئيس کمیته).

 

- مدیر محترم حراست سازمان حمایت/ نماینده وی با معرفی کتبی(عضو کمیته).

 

- رئيس محترم  انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان/ نماینده وی با معرفی کتبی (عضو کمیته).

 

- مدیر عامل/ رئيس هیات مدیره محترم دو شرکت از شرکت‌های برتری که در سال‌های گذشته موفق به کسب تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان شده باشند/ نماینده وی با معرفی کتبی به شرط متقاضي بودن در سال جاري به نمايندگي از شركت‌ها(عضو کمیته).

 

* یک شرکت با معرفی کتبی معاون محترم نظارت برکالاهای سرمایه‌ای و خدمات و یک شرکت نیز با معرفی کتبی معاون محترم نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان.

 

 

 

 وظايف کمیتهپشتیبانی:

 

نمونه‌ای از شرح وظایف کمیته پشتیبانی مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان:

 

- تشکیل جلسات کاری منظم در محل سازمان حمایت.

 

- افتتاح حساب در یکی از بانک‌های  معتبر شهر تهران.

 

* صاحبان حساب سه نفر از اعضاء(یک نفر از شرکت‌های متقاضی- یک نفر از سازمان حمایت یک نفر از انجمن ملی حمایت)می‌باشند.

 

* برداشت از حساب مربوط با 2 امضاء از سه امضاء خواهد بود.

 

- معرفی شماره حساب مربوط به دبیرخانه اجرایی.

 

- دریافت وجوه(از طریق حساب ذي‌ربط) از شرکت‌های متقاضی شرکت در روند اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان با توجه به ضوابط  مربوط و با هماهنگی سازمان حمایت.

 

- کمیته پشتیبانی مي‌تواند ضمن بررسی سوابق اجرای مراسم سال‌های گذشته و با توجه به نقاط ضعف و قوت آن و همچنین هماهنگی با سازمان حمایت، با شرکت‌های رسمی پیمانکار برگزار کننده همایش به‌صورت کلی/ موردی قراردادهای لازم را منعقد نماید.

 

*کمیته پشتیبانی می‌تواند کلیه امور همایش را با یک شرکت معتبر و یا به قراردادهايي به صورت جداگانه براي، هر فعالیت با فرد يا شرکت مجزا منعقد نماید.

 

- کمیته پشتیبانی باید کلیه امور مربوط را با برنامه‌ریزی کامل، دقیق و به‌ موقع انجام داده تا مراسم مربوط به نحو احسن و بهتر از سال‌های گذشته انجام شود.

 

-  کلیه پرداخت‌ها و هزینه‌های مربوط از محل حساب ذي‌ربط  به پیمانکاران، با مصوبه کمیته پشتیبانی قابل انجام خواهد بود.

شرکت های برتر همایش

کتاب همایش سال 1395

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوط است - 1393
طراحی و پشتیبانی: گروه شرکت های طرفه نگار
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

26200503,22058542

از آخرین اخبار مطلع باشید